Privacy Policy

Op 25 mei 2018 is de Europese Privacy Wet in werking getreden. Dit betekent dat verenigingen meer verplichtingen hebben om de data van hun leden en contacten te beschermen.

 

Ook SV Bon Boys Haaksbergen gaat uiteraard accuraat met uw gegevens om. Daarom willen we u er graag op wijzen dat uw gegevens zorgvuldig en veilig worden bewaard en dat u het recht heeft om te weten welke gegevens we precies van u bewaren en voor hoe lang. Daarnaast heeft u het recht om te vragen of wij uw gegevens willen verwijderen.

 

Toelichting op het regelement

Dit is de privacyverklaring van SV Bon Boys Haaksbergen, gevestigd te Kolenbranderweg 11, 7482 SE HAAKSBERGEN, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40073489, hierna te noemen: `de Vereniging`.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan: ledenadministratie@bonboys.nl

In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

DoelWelke persoonsgegevens
GrondslagBewaartermijnOntvangers
Leden-, incasso- en financiële administratie– Voornaam
– Achternaam
– Adres
– Telefoonnummer
– E-mail adres
– Bankgegevens
– Betaalgegevens
Lidmaatschap vereniging en wedstrijdsecretariaat (registratie voor de vereniging en de KNVB) en inning contributieGedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar daarna, daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar (wettelijke bewaartermijn).Sportlink
Loon- en salarisadministratieVoornoemde gegevens aangevuld met:
– ID-bewijs
– Loonbelastingverklaring
Loonadministratie (wettelijke eisen)Wettelijke bewaartermijn (7 jaar)Acsenzo
Versturen digitale berichten, waaronder nieuwsbrief– Voornaam
– Achternaam
– E-mailadres
Lidmaatschap vereniging (registratie voor de vereniging en de knvb)Zolang als men aangemeld is.Sportlink

 

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zonder uw toestemming verstrekt de Vereniging uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die de Vereniging met u heeft, tenzij de Vereniging wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In de tabel in het begin van de privacyverklaring treft u een overzicht aan van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.

 

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het recht de Vereniging te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de Vereniging op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de Vereniging deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de Vereniging hebben ontvangen.

 

Beveiliging persoonsgegevens

De Vereniging treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

 

Minderjarigen

Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

 

Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van de Vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. De Vereniging raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

 

Wijziging van het privacy beleid

De Vereniging past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. de Vereniging raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Vereniging er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.

 

Foto’s

Wij wijzen u erop dat op Ontmoetingspark de Greune eventueel foto’s gemaakt worden, te gebruiken voor de pers, facebook en onze website. Mocht u hier niet mee akkoord gaan, dan verzoeken wij u ons dat na plaatsing zo spoedig mogelijk te melden. Wij wijzen u op ons privacystatement op grond van de AVG.

 

Contactgegevens

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Vereniging wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

 

E-mail: ledenadministratie@bonboys.nl

 

Telefoonnummer: 053 – 572 41 06

 

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.